Zásady proplácení

Proplácení zlepšené zdravotní péče a bonusového programu 

Aktivity Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny se z balíčků preventivních a bonusových programů proplácejí pojištěncům podle následujících zásad:

 

 • Pojištěnec nemá nárok na příspěvek, pokud:
  • podepsal registraci (přihlášku) k jiné zdravotní pojišťovně pro následující období, 
  • má evidovaný dluh na pojistném nebo penále u RBP a nesplácí jej,
  • je u RBP pojištěn jako cizinec po dobu kratší než 6 měsíců,
  • je u RBP evidován jako pojištěnec EU (v období této evidence),
  • je u RBP evidován jako pojištěnec s dlouhodobým pobytem v cizině
 • Jednotlivé aktivity lze čerpat pouze na konkrétního pojištěnce, a to jen do výše celkové hodnoty balíčku, která je 1.000 Kč. 
 • Uvedený balíček může být dále rozdělen na podbalíčky, které mají omezené čerpání
  • do 1.000 Kč   (očkování),
  • do 700 Kč   (pro těhotné ženy),
  • do 500 Kč   (stomatologie, podpora zdraví, Zdraví ve svých rukou),
  • do 300 Kč   (podpora zdraví).
 • Převod limitů do dalšího roku není možný. Nárok lze uplatnit pouze na aktivity čerpané v rámci České republiky, příspěvky jsou poskytovány v české měně.
 • V rámci preventivních programů RBP nehradí zákonem stanovené doplatky a regulační poplatky uhrazené ve zdravotnickém zařízení.
 • Příspěvky lze poskytnout do výše skutečně prokázaných nákladů. O splnění podmínek pro přiznání příspěvku rozhoduje RBP.
 • Nabídka preventivních programů nezakládá automatický nárok na jejich čerpání.
 • Pro stanovení věkové hranice pojištěnce je rozhodující kalendářní rok, ve kterém dosáhne určeného věku (např. od 7 do 18 let je od 1.1. kalendářního roku, ve kterém dosáhne 7 let, do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne 18 let.), výjimku tvoří věková hranice 1 roku u nákupu mléčné výživy, která je dána datem narození.

 

 • Doklady potřebné k úhradě příspěvků: 
  • průkaz pojištěnce a doklad totožnosti - při čerpání příspěvku zákonným zástupcem musí žadatel doložit vazbu na dítě (svým občanským průkazem, ve kterém je dítě uvedeno, není-li, pak jeho rodným listem, průkazem pojištěnce dítěte nebo kopií rozhodnutí soudu o tom, že mu bylo dítě svěřeno do péče),
  • fotokopie bankovního účtu nebo průkazní kartičky k bankovnímu účtu,
  • originál účetního dokladu, případně další doklady požadované u jednotlivých aktivit 
 • Jednotlivé účetní doklady lze uplatnit nejpozději do dvou měsíců po jejich vystavení  (vystavení musí být provedeno neprodleně po ukončení aktivity, kurzu, pobytu, naočkování apod., cca do 10 dnů). Pokud pojištěnec v tomto termínu neuplatní příslušné doklady, nárok zaniká.
  • V tomto kalendářním roce lze doklady předložit nejpozději do 30.11.2016, a to buď osobně na všech kontaktních místech RBP nebo poštou na nejbližší kontaktní místo (rozhodující je podací razítko pošty). Doklady budou zpracovány do 30 dnů, s termínem splatnosti 20 dnů. Žádosti podané po 30.11.2016 nebudou pojišťovnou akceptovány pro úhradu z limitu roku 2016. Doklady zaslané v prosinci budou uhrazeny v lednu z limitu roku 2017, dle podmínek roku 2017, pokud budou v lednu splňovat podmínku dvou měsíců po vystavení. Nebude-li splněna tato podmínka, doklady budou vráceny bez úhrady.
 • Úhrada příspěvků je prováděna bezhotovostně. Platby mohou být zaslány pouze na běžný, spořicí nebo podnikatelský účet pojištěnce, kteréhokoliv z manželů nebo zletilých dětí (rodičů). V žádném případě nemohou být zaslány na vkladní knížky, účty ke stavebnímu spoření, penzijnímu pojištění, životnímu pojištění nebo na účty vyžadující specifický symbol.
 • Vlastnictví bankovního účtu musí pojištěnec z kontrolních důvodů doložit fotokopií:
  • výpisu z běžného účtu (výpis by měl obsahovat číslo účtu, případně jméno a příjmení; finanční údaje z výpisu mohou být jakkoliv odstraněny - přelepeny, začerněny, zakryty) nebo
  • průkazního lístku z banky
  • tyto doklady musí být pojištěncem předloženy při prvním čerpání nebo při změně účtu, na který pojištěnec nárokuje převedení čerpaných příspěvků. Pokud pojištěnec čerpá opětovně na totožné číslo bankovního účtu, nemusí již průkazní lístek nebo výpis z bankovního účtu znovu předkládat. 
 • Vlastnictví bankovního účtu může pojištěnec oznámit i písemně na tiskopise „Tiskopis pro bezhotovostni úhradu“ při dodržení podmínek uvedených na tiskopise.
 • Vzhledem k vysokým nákladům za poštovní poplatky při odesílání poštovních poukázek, lze  příspěvky pojištěncům proplatit složenkou pouze ve zcela výjimečných případech, a to vždy v částce minimálně 100,- Kč.
 • Žádost o úhradu se provádí na vyplněném tiskopise "Žádost o úhradu příspěvku z balíčku preventivní péče"Žadatel v něm musí uvést zejména své číslo pojištěnce, jméno a příjmení, číslo bankovního účtu, na který chce platbu zaslat, kontaktní adresu a žádost vlastnoručně podepsat. K žádosti musí být doložen požadovaný účetní doklad jako podklad k proplacení příspěvku.
 • Účetní doklady k úhradě musí být vždy předložené v originálu nebo v úředně ověřené kopii; tyto doklady zůstanou jako příloha výdajových dokladů a budou založeny na RBP.
  • Účetní doklady by měly být vystaveny vždy pro jednotlivé pojištěnce. Výjimku tvoří doklady na úhradu vitamínů, které lze rozúčtovat mezi členy rodiny.
  • Účetní doklady mohou být vystaveny poskytovatelem zdravotních služeb, sportovním zařízením, školou apod., v případě dokladu za vitamíny jen lékárnou (internetová lékárna musí být registrována u SÚKL) a výrobcem vitamínů.
 • Účetní doklad (doklad o zaplacení produktu přes internet – faktura) bude vždy obsahovat, identifikační údaje plátce (pojištěnce, zákonného zástupce), uhrazenou částku, účel vystavení dokladu, datum vystavení, identifikační údaje poskytovatele (prodejce), jeho razítko a podpis (pokladní doklady, na kterých je čitelně uvedena identifikace vystavujícího subjektu, nemusí obsahovat razítko, musí obsahovat název firmy, IČ, adresu firmy) a dále:
  • doklad za školku v přírodě – délku pobytu (minimálně 5 dnů) a potvrzení účasti (úhrada jen po absolvování, hradí se jen pobyty organizované školkou v průběhu školního roku mimo prázdnin, nepřispívá se na sportovní soustředění, turistické tábory apod.),
  • tiskopisy „Potvrzení o účasti v kurzu plavání“ i „Potvrzení o účasti na školce v přírodě  Potvrzení pro poskytnutí příspěvku na Celiakii“ lze v případě potvrzení příslušnou organizací považovat za účetní doklad,
  • doklad za očkování – název vakcíny, datum aplikace - u zakoupené vakcíny nemusí být dodržena dvouměsíční platnost dokladu, zde je rozhodující datum aplikace (vždy nutno předložit očkovací průkaz nebo doklad o naočkování),
  • doklady za ostatní aktivity - registrovaní sportovci registrační průkaz sportovního klubu nebo tělovýchovného svazu, dárci krve kartičku dárce krve, těhotné ženy těhotenský průkaz,
  • v případě příspěvku na úhradu preventivního očkování bude uhrazeno kteréhokoliv očkování (kterákoliv dávka) nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, kromě očkování do ciziny a očkování proti rakovině děložního čípku (genitálním bradavicím), které je nadále hrazeno z bonusového programu. U pojištěnců mimo věkové rozpětí bonusového programu lze očkování proti rakovině děložního čípku (genitálním bradavicím) uhradit příspěvkem z balíčku; u tohoto očkování platí podmínka naočkování všech tří dávek a možnosti jeho uplatnění jen jednou za dobu pojištění u RBP
  • doklady dárců krve – nelze proplatit léčivé přípravky a doplňky stravy rodinných příslušníků (vitamínové sirupy pro děti, u mužů antikoncepci, u žen léčivé přípravky na prostatu apod.)
  • příspěvek na nákup potravin celiakům bude vyplacen do výše 300 nebo 500 Kč jednorázově, a to na základě „Potvrzení pro poskytnutí příspěvku na Celiakii“ od praktického lékaře nebo gastroenterologa. V případě opakovaného čerpání není nutno „Potvrzení …“ předkládat.
 • Finanční prostředky se mohou proplatit pouze pojištěnci RBP, kterému byla zlepšená zdravotní péče poskytnuta, za nezletilé pojištěnce do 15 let věku zákonným zástupcům, tj. rodičům, opatrovníkům apod., za pojištěnce od 15 do 18 let pojištěncům i zákonným zástupcům. Podmínkou je prokázání jejich totožnosti, případně dokladem o jejich zastupování.
 • V případě příspěvku na veškeré léčivé a vitamínové přípravky lze uplatnit nárok pouze na ty, které jsou uvedeny na aktualizovaném seznamu na odkazu nebo na pracovištích RBP. 
 • Poskytnutí bonusového příspěvku z Programu Zdraví 90 je vázáno na vydání „Potvrzení o splnění dílčích kritérií pro čerpání příspěvku“ (dále jen „Potvrzení“) vystaveného praktickým lékařem. Potvrzení je platné do doby realizace další preventivní prohlídky u praktického lékaře, maximálně však dva měsíce po termínu, ve kterém uplyne 24 měsíců od poslední preventivní prohlídky.
  • Bonusový příspěvek lze čerpat vždy v daném kalendářním roce, nevyčerpaný příspěvek se do dalšího roku nepřevádí.
  • Absolvování prohlídek u stomatologa a gynekologa (ženy) v posledních 14 měsících bude žadatel(ka) dokládat čestným prohlášením.
  • Účetní doklad (za služby, péči nebo produkty) musí být vystaven nejdříve v den vystavení „Potvrzení“, zároveň nemůže být starší 2 měsíců.
  • Částku 500 Kč může pojištěnec čerpat nejvýše ve dvou splátkách.
  • Při čerpání aktivit z balíčku „Zdraví 90“ požádejte příslušného ošetřujícího lékaře o informace k výsledkům vyšetření. 
 • RBP si vyhrazuje právo v průběhu roku uvedené programy upravovat v závislosti na vývoji legislativních podmínek, případně finančních zdrojů. Pokud k takovéto změně přistoupí, platí nové nadstandardy vždy od nově stanoveného data, a to i pro doklady vystavené před tímto datem, není-li v textu uvedeno jinak. Pro přiznání nároku na původní nadstandard je rozhodující datum předání na pracoviště RBP nebo podací razítko pošty.
 • RBP má právo ukončit poskytování příspěvků na vybranou aktivitu po vyčerpání  finančního limitu stanoveného pro rok 2016 pro tuto aktivitu ve Zdravotně pojistném plánu RBP na rok 2016.

 

Zpracoval: Ing.Polášek   

V Ostravě  25.6.2015