Na přímořské ozdravné pobyty dětí můžete získat až 10.000 Kč - termín pro odevzdání žádosti prodlužujeme do 30.06.2019!

26. dubna 2019, 12:11 | RBP, zdravotní pojišťovna se rozhodla vyjít vstříc zájemcům o příspěvek na přímořské pobyty, proto svým pojištěncům prodloužila termín pro podání žádosti do 30. června 2019.

Příspěvek je určen dětem ve věku 8 až 15 let, kteří se dlouhodobě léčí s onemocněními horních cest dýchacích, alergiemi a dermatózami. Finanční podpora je vyhrazena na pobyt u moře, v minimální délce 14 nocí, který pojištěnec absolvuje prostřednictvím cestovní kanceláře. Může se tedy jednat jak o individuální dovolenou s rodiči nebo blízkými, tak i o pobyt samotného dítěte v rámci organizovaného zájezdu, např. tábor u moře.

 

Výše příspěvku

 • je podle skutečně uhrazené ceny, maximálně však 10.000 Kč,
 • z předloženého dokladu o úhradě pobytu musí jednoznačně vyplývat cena za pojištěnce.

 

Obecné podmínky pro přiznání příspěvku:

 • věk pojištěnce v den návratu 8 – 15 let,
 • nutnost doručit níže uvedené žádosti a doklady,
 • podmínka doručení žádosti nejpozději do 30.06.2019.

 

Příspěvky se poskytují pojištěncům, kteří mají některou z níže uvedených zdravotních indikací:

 • alergické onemocnění horních cest dýchacích způsobené inhalačními alergeny, jež je objektivně laboratorně prokázané (MKN J30),
 • bronchiální astma (MKN J45) a jeho podskupiny léčené inhalačním kortikosteroidy,
 • opakované katary dýchacích cest (MKN J399); finanční příspěvek bude přiznán dětem, u kterých se minimálně šestkrát za rok opakují katary dýchacích cest a byly léčeny tři a více krát za rok antibiotiky (potvrzeno záznamem ve zdravotnické dokumentaci),
 • atopický ekzém, který je soustavně léčen minimálně po dobu 5 let (MKN L20),
 • dermorespirační syndrom, tj. atopický ekzém (MKN L20) v souběhu s chronickým onemocněním dolních cest dýchacích (MKN J40-J44) v dispenzarizaci pneumologické ambulance,
 • psoriáza (MKN L40) všech forem.

 

Co musí učinit žadatelé o příspěvek:

 • zákonný zástupce pojištěnce musí podat žádost o poskytnutí příspěvku na předepsaném formuláři RBP nejpozději do 30.06.2019,
 • žádost musí být doložena povinnou přílohou, kterou je zdravotní dokumentace prokazující splnění indikačních kritérií.

 

Co učiní RBP, zdravotní pojišťovna:

 • všechny přijaté žádosti nechá posoudit revizním lékařem RBP,
 • zákonnému zástupci pojištěnce RBP sdělí rozhodnutí o přiznání či nepřiznání příspěvku, a to do 30 dnů od podání žádosti,
 • po absolvování zájezdu, doložení smlouvy s cestovní kanceláří, dokladu o zaplacení
  a čestného prohlášení zákonného zástupce pojištěnce, že náklady nebyly uhrazeny ze zdrojů jiné osoby (např. zaměstnavatele), příspěvek vyplatí.

 

Přílohy k vyplnění a doložení:

 

Přílohy: