Povinný subjekt RBP

Informace o povinném subjektu

 

Poskytování informací obecně

 • V souladu s § 2 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a ve smyslu pozdějších předpisů, jsou povinnými subjekty, které mají povinnost dle tohoto zákona poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, státní orgány, orgány územní samosprávy a ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu jejich rozhodovací pravomoci.
 • RBP, zdravotní pojišťovna rozhoduje pouze v oblasti, kde rozhoduje jako orgán veřejné správy, tj. podle § 53 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění. Z uvedeného vyplývá, že povinnost poskytovat informace se RBP týká pouze v omezeném rozsahu.

 

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb. a Přílohy č. 1 vyhlášky č. 442/2006 Sb. a postup při jejich vyřizování

 

Přehled nejdůležitějších předpisů:

Při poskytování informací je postup RBP vázán těmito právními předpisy:

 • zák. č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách v platném znění
 • zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění
 • zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění v platném znění
 • zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
   

RBP je povinna poskytnout informace ve věcech týkajících se jejího rozhodování o:

 • přirážkách k pojistnému,
 • pokutách,
 • pravděpodobné výši pojistného,
 • sporných případech placení pojistného, penále, vrácení přeplatku na pojistném a snížení záloh na pojistné.

Shora vyjmenovaný okruh informací může RBP poskytnout s ohledem na ochranu osobních údajů pouze žadateli, jehož se tyto informace týkají na základě ověření totožnosti, případně pokud se týkají jeho rodinného příslušníka, jedná-li jako jeho zákonný zástupce nebo na základě ověřené plné moci. Další poskytnuté informace mohou být obecného rázu, které neobsahují osobní a jiné chráněné údaje.
 

Při poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. neposkytuje RBP informace:

 • podle § 8 o osobnosti a soukromí fyzických osob,
 • podle § 9 informace označené za obchodní tajemství,
 • podle § 10 informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získaných na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení,
 • dále podle § 11 lze omezit poskytnutí informace, které se vztahují výlučně k vnitřním a personálním předpisům RBP,
 • jestliže by byla porušena ochrana duševního vlastnictví,
 • o probíhajícím trestním řízení,
 • RBP dále nesdělí údaje, které jsou chráněny zákonem uloženou povinností zachovávat mlčenlivost.

 

1. Název RBP, zdravotní pojišťovna
2. Důvod a způsob
    založení
RBP,zdravotní pojišťovna je samostatným právním subjektem vzniklým dle vůle zakladatelů způsobem uvedeným v zákoně č.280/1992 Sb.
Podrobnosti o vzniku pojišťovny a předmětu její činnosti naleznete na stránkách Obchodního rejstříku.
3. Organizační struktura Detail
4. Kontaktní spojení Detail
4.1. Kontaktní poštovní
       adresa
RBP, zdravotní pojišťovna,
Michálkovická 967/108,
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
4.2. Fakturační adresa RBP, zdravotní pojišťovna,
Michálkovická 967/108,
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
4.3. Adresa úřadovny pro
       osobní návštěvu
Detail
4.4. Úřední hodiny Detail
4.5. Telefonní čísla Detail
4.6. Čísla faxu Detail
4.7. Internetová adresa www.rbp-zp.cz
4.8. Adresa e-podatelny Detail
4.9. Další elektronické
       adresy
4.10. Adresa datové
         schránky
edyadmh
5. Platby lze poukázat Detail
6. IČ 476 73 036
7. DIČ CZ47673036
8. Dokumenty  
8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Základními dokumenty jsou:
Zdravotně pojistný plán na příslušný kalendářní rok a
Výroční zpráva za uplynulý kalendářní rok.
Zdravotně pojistný plán, který je schválen naleznete zde.

Výroční zprávy RBP jsou uveřejněny zde.
8.2. Rozpočet Aktuální údaje o rozpočtu obsahuje Zdravotně pojistný plán.  Obdobné údaje jsou obsaženy ve výročních zprávách RBP, které jsou k dispozici na internetových stránkách zdravotní pojišťovny.
9. Žádosti o informace postup viz. níže
10. Příjem žádostí a dalších podání Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání lze podat na všech kontaktních místech RBP (viz bod 4.)
11. Opravné prostředky V případech řízení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. jsou opravným prostředkem odvolání dle § 15 nebo § 16 tohoto zákona.
V případech správních nebo jiných řízení v souvislosti s plněním povinností zdravotní pojišťovny (řízení o zaplacení dlužného pojistného apod.) viz. řešení jednotlivých životních situací.
12. Formuláře Detail
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Na těchto stránkách je možno nahlédnout do řešení celkem 8 životních situací:
Detail
14. Předpisy  
14.1. Nejdůležitější používané předpisy S předpisy platnými pro oblast veřejného zdravotního pojištění se můžete seznámit na webu RBP pod odkazem Legislativa, kde najdete i aktuální znění nejvýznamnějších z nich.
14.2. Vydané právní předpisy Pojišťovna nevydává obecně závazné právní předpisy.
15. Úhrady za poskytování informací  
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací Pojišťovna neuplatňuje náhradu za podávání informací, v případě nutnosti bude řešeno.
15.2. Usnesení nadřízeného Neuvádí se.
16. Licenční smlouvy  
16.1. Vzory licenčních smluv Pojišťovna neuplatňuje postupy dle licenčních smluv.
16.2. Výhradní licence Neuvádí se.
17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. Detail

 

Postup při vyřizování žádostí o informace

 • Podle § 14 zák. č. 106/1999 Sb. je žádost podána dnem doručení RBP. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2, se považuje za nové podání žádosti.

  • Z podání musí být zřejmé, že je určeno RBP a kdo je činí (v případě podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž identifikace žadatele, např. elektronická adresa).

  • Neobsahuje-li žádost údaje dle shora uvedeného, není žádost podáním a je odložena.

 • RBP žádost posoudí a :Lhůta pro poskytnutí informace činí 15 dní.

  • V případě nesrozumitelnosti žádosti, neurčitosti nebo v případě příliš obecných formulací, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil.

   Jestliže nebude žádost do 30 dnů upřesněna, rozhodne o odmítnutí žádosti.

  • V případě, že požadovaná informace se nevztahuje k působnosti RBP, bude odložena a tato odůvodněná skutečnost bude žadateli sdělena do tří dnů.

  • O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

 • Lhůtu pro poskytnutí informace může ředitel pojišťovny prodloužit ze závažných důvodů o 10 dní.
  Závažnými důvody pro prodloužení lhůty jsou:
  • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,

  • vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má vážný zájem na rozhodnutí žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti,

  • prodloužení lhůty i o jeho důvodech musí být žadatel prokazatelně informován, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.