Úřední deska

  • Úřední deska slouží ke zveřejnění nedoručitelné korespondence pojištěnců tzv. veřejnou vyhláškou podle §53b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v případě, kdy není znám pobyt nebo sídlo účastníka řízení nebo pokud se účastník řízení na místě svého pobytu, sídla nebo adrese pro doručování, které pojišťovně oznámil, nezdržuje.

  • RBP, zdravotní pojišťovna doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 26d zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění písemnosti, které jsou významné pro plnění povinností plátce pojistného.

  • Zveřejnění vyvěšením na dobu 15 dnů provede zdravotní pojišťovna doručení zásilky s tím, že 15. den vyvěšení je dnem doručení. 

 

 

OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ,

 

uložených u RBP, zdravotní pojišťovny, Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

 

Oznamujeme, že níže uvedené písemnosti, určené do vlastních rukou, jsou uloženy na oddělení OSVČ, oddělení Zaměstnavatelů, oddělení OBZP. 

 

 

Vyvěšeno dne: 6.5.2019    

Oznámení dle seznamu budou sejmuta dne 21.5.2019

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.