Příspěvek na přímořský pobyt dětí

11. února 2019, 00:12 | RBP, zdravotní pojišťovna připravila pro letošní rok novinku. Rozhodla se přispívat dětem ve věku 8-15 let, kteří se dlouhodobě léčí na onemocnění horních cest dýchacích nebo s alergiemi a dermatózami na jejich individuální přímořské pobyty v délce minimálně 14 nocí, které absolvují se svými rodinami nebo blízkými, pokud tento pobyt organizuje cestovní kancelář.

Výše příspěvku

 • je podle skutečně uhrazené ceny, maximálně však 10.000 Kč,
 • z předloženého dokladu o úhradě pobytu musí jednoznačně vyplývat cena za pojištěnce.

 

Obecné podmínky pro přiznání příspěvku:

 • věk v den návratu 8 – 15 let,
 • nutnost doručit níže uvedené žádosti a doklady
 • podmínka doručení žádosti nejpozději do 30.04.2019.

 

Příspěvky se poskytují pojištěncům, kteří mají některou ze zdravotních indikací:

 • alergické onemocnění horních cest dýchacích způsobené inhalačními alergeny, jež je objektivně laboratorně prokázané (MKN J30),
 • bronchiální astma (MKN J45) a jeho podskupiny léčené inhalačním kortikosteroidy,
 • opakované katary dýchacích cest (MKN J399); podmínka pro přiznání finančního příspěvku platí pro děti, u kterých se opakují min. 6x za rok katary dýchacích cest a byly léčeny 3 a více krát za rok antibiotiky. Potvrzeno záznamem ve zdravotnické dokumentaci,
 • atopický ekzém, který je soustavně léčen minimálně po dobu 5 let (MKN L20),
 • dermorespirační syndrom, tj. atopický ekzém (MKN L20) v souběhu s chronickým onemocněním dolních cest dýchacích (MKN J40-J44) v dispenzarizaci pneumologické ambulance,
 • psoriáza (MKN L40) všech forem.

 

Co musí učinit žadatelé o příspěvek:

 • zákonný zástupce pojištěnce musí podat žádost o poskytnutí příspěvku na předepsaném formuláři RBP nejpozději do 30.04.2019,
 • žádost musí být doložena povinnou přílohou, kterou je zdravotní dokumentace prokazující splnění indikačních kritérií.

 

Co učiní RBP, zdravotní pojišťovna:

 • všechny přijaté žádosti nechá posoudit reviznímu lékaři RBP,
 • zákonnému zástupci pojištěnce RBP sdělí rozhodnutí o přiznání či nepřiznání příspěvku, a to do 30 dnů od podání žádosti,
 • po absolvování zájezdu, doložení smlouvy s cestovní kanceláří, dokladu o zaplacení
  a čestného prohlášení zákonného zástupce pojištěnce, že náklady nebyly uhrazeny ze zdrojů jiné osoby (např. zaměstnavatele), příspěvek vyplatí.

 

Přílohy k vyplnění a doložení:

Přílohy: