Kontroly plátců

Pověření zaměstnanci zdravotní pojišťovny jsou oprávněni provádět v souvislosti s výběrem pojistného kontrolu plateb pojistného. 

  • Kontrola plnění zákonných povinností plátců pojistného zdravotního pojištění je zakotvena v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
  • Kontroly jsou prováděny na základě zjištěných nedostatků v placení pojistného, nesrovnalostech v evidenci pojištěnců, na základě žádosti o bezdlužnost, žádosti o vrácení přeplatku na pojistném, na žádost Policie ČR, při vstupu společnosti do likvidace, v případě insolvenčního řízení a ukončení činnosti.
  • Zaměstnavatelé jsou povinni vést průkaznou evidenci o uskutečněných platbách pojistného. Na žádost příslušné zdravotní pojišťovny jsou povinni předložit údaje rozhodné pro výpočet pojistného, včetně rodného čísla každého zaměstnance (§ 25 zákona č. 592/1992 Sb.).

 

Datum provedení fyzické kontroly u plátce oznámí zdravotní pojišťovna plátci pojistného, u kterého bude provedena kontrola, předem na „Oznámení o zahájení kontroly dle § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu“. Fyzická kontrola se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolním řádem, z hlediska procesní normy a zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, z hlediska předmětu kontroly a vymezení kompetencí.

 

Plátce pojistného je mimo jiné povinen ve vztahu k pověřenému zaměstnanci:

  • Předložit na vyžádání účetní a jiné doklady, jež jsou pro správné stanovení placení pojistného rozhodné, anebo o které pověřený zaměstnanec požádá, a podat k nim ústně nebo písemně požadovaná vysvětlení, má-li pověřený zaměstnanec kontroly pochybnost o jejich úplnosti, správnosti nebo pravdivosti.
  • Nezatajovat doklady, které má plátce pojistného k dispozici nebo o nichž je mu známo, kde se nacházejí.
  • Zajistit vhodné místo a podmínky k provádění kontroly a zapůjčit potřebné doklady i mimo prostor provádění kontroly.

 

O provedené fyzické kontrole se vyhotoví „Protokol o kontrole placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění“ .