Podrobnější informace 

Osoby samostatně výdělečně činné

Za osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ) se dle § 5 odst. b) zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění považují:

 

 • osoby podnikající v zemědělství,
 • osoby provozující živnost,
 • osoby provozující podnikání podle zvláštních předpisů,
 • osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů, s výjimkou činnosti, z níž jsou příjmy podle zvláštního právního předpisu samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně,
 • společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností,
 • osoby vykonávající nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů,
 • osoby vykonávající činnost mandatáře na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku, pokud tato činnost není považována za zaměstnání a mandátní smlouva nebyla uzavřena v rámci jiné samostatné výdělečné činnosti,
 • spolupracující osoby osob samostatně výdělečně činných, pokud podle zákona o daních z příjmů lze na ně rozdělovat příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.

 

OSVČ - hlavní činnost

 • povinnost platit zálohy od počátku podnikatelské činnosti má OSVČ, pro kterou je podnikání hlavním zdrojem příjmů. Pokud si sama nestanoví zálohu vyšší, musí v prvním roce podnikání tato OSVČ hradit zálohu v minimální výši
 • výše minimální zálohy je stanovena jako 13,5 % z 50 % průměrné měsíční mzdy
 • za průměrnou mzdu se považuje součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za dva roky zpětně a přepočítacího koeficientu
 • výše všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu je každoročně zveřejněna ve Sbírce předpisů ČR

 

OSVČ - vedlejší činnost

 • OSVČ, která je současně vedle podnikatelské činnosti zaměstnána a zaměstnání je pro ni hlavním zdrojem příjmů není povinna platit zálohy na pojistné. Pojistné uhradí až po podání "Přehledu"

 

OSVČ, za kterou je plátcem pojistného stát

 • Pojištěnec, za kterého je plátcem i stát a který začíná podnikat, není povinen v prvním roce podnikání platit zálohy na pojistné. U těchto OSVČ není stanoven minimální vyměřovací základ. Pojistné platí až na základě podaného "Přehledu" ve vypočítané výši.

  

Minimální vyměřovací základ OSVČ 

Pro rok 2018 činí minimální vyměřovací základ částku ve výši 14.989,50 Kč a minimální záloha na pojistné činí 2 024 Kč.  Pro rok 2019 činí minimální vyměřovací základ částku ve výši 16.349,50 Kč a minimální záloha na pojistné činí 2 208 Kč.

 

Maximální vyměřovací základ OSVČ 

Od roku 2013 není vyměřovací základ pro odvod pojistného omezen žádnou horní hranicí.

 

Splatnost záloh

Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Od 01.01.2010 platí, že tento den již příslušná částka musí být připsána na účet zdravotní pojišťovny. Připadne-li poslední den lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty splatnosti následující pracovní den.

 

Podání “Přehledu”

Podle § 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592 /1992 Sb., v platném znění je OSVČ povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, předložit přehled o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu stanoveném dle § 3a, pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu. V souladu s § 28 zákona č. 592/1992 Sb. povinna používat předepsaný tiskopis.


Pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí kalendářní rok. Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích příslušné zdravotní pojišťovně do 8. dubna následujícího roku má OSVČ i v případě, kdy není povinna podle zvláštního právního předpisu daňové přiznání podávat (§ 38 g zákona č. 586/1992 Sb.).

 

Pravděpodobná výše pojistného

Pokud OSVČ nepodá zdravotní pojišťovně přehled o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení a zaplacených zálohách na pojistné, může jim tato rozhodnutím, v souladu s platným zákonem, stanovit pravděpodobnou výši pojistného, a to ve výši 1,5 násobku všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém je pravděpodobná výše stanovena.

 

Splatnost doplatku pojistného z “Přehledu”

Doplatek rozdílu mezi zaplacenými zálohami a skutečnou výší pojistného je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled.

 

Způsob platby

 • Bezhotovostním převodem na příslušný účet pojišťovny.
 • OSVČ zasílají platbu na bankovní účet RBP č. 2130203761/0710. Variabilní symbol je číslo pojištěnce.
 • V hotovosti poštovní poukázkou na příslušný účet pojišťovny.
 • Poštovní poukázky RBP obdržíte na expoziturách a jednatelstvích RBP. Variabilní symbol je číslo pojištěnce.
 • V hotovosti na expoziturách a jednatelstvích RBP, zdravotní pojišťovny.
 • Po převzetí finanční hotovosti je z informačního systému RBP vytištěn příjmový pokladní doklad, nemohou být vydány rukou vypsané doklady.
 • Na ředitelství RBP, na expoziturách Frýdku-Místku, Havířově, Hodoníně, Karviné, Kopřivnici, Kroměříži, Opavě i Valašském Meziříčí, na jednatelstvích v Orlové, Ostravě-Hrabůvce, Ostravě-Nové Karolině a Ostravě-Porubě lze rovněž hradit pojistné bezhotovostně prostřednictvím terminálu KB.


Penále

Od 01. 01. 2007 činí penále 0,05 % denně z neuhrazeného pojistného. Výše penále u pojistného na všeobecné zdravotní pojištění za dobu před 01. 01. 2007 se řídí předpisy účinnými před tímto dnem. Plátce je povinen penále odvést na bankovní účet RBP, zdravotní pojišťovny

2131409761/0710. Variabilní symbol je stejný jako u platby pojistného a konstantní symbol je 3558.

U penále placeného na základě provedené kontroly je variabilní symbol uveden na písemnosti s vyčíslením penále.