Denní pojištění 

Cestovní pojištění varianta Globus:

 

Rekreační sport (maximální délka pobytu 364 dny): 

 • běžná turistika,
 • rekreační provozování běžných rekreačních sportů.  

POJIŠTĚNEC RBP

Evropa

Svět

Pojištění léčebných výloh
pojištěnci RBP

100 000 000 Kč

 

100 000 000 Kč

 

do 18 let

10 Kč

 

29 Kč

 

nad 18 let

15 Kč

 

38 Kč

 

  

OSTATNÍ POJIŠTĚNCI 

Evropa

Svět

Pojištění léčebných výloh
ostatní pojištěnci

100 000 000 Kč

 

100 000 000 Kč

 

do 18 let

14 Kč

 

36 Kč

 

nad 18 let

20 Kč

 

46 Kč

 

 

 

Riziková  cesta (maximální délka pobytu 364 dny):

 • málo rizikové výkonnostní sporty a činnosti,
 • rekreační sportovní činnosti vyšší rizikovosti,
 • vysoce rizikové výkonnostní sporty a činnosti,
 • rekreační sportovní činnosti vysoké rizikovosti.
 • zvlášť vysoce rizikové sporty a činnosti.

 

RIZIKOVÁ CESTA

Evropa

Svět

 

100 000 000 Kč

 

100 000 000 Kč

 

do 18 let

33 Kč

 

99 Kč

 

nad 18 let

51 Kč

 

129 Kč

 

  

Další připojištění

lze sjednat jen k uvedenému základnímu pojištění léčebných výloh, a to Rekreační sport (maximální délka pobytu 364 dny):

 

Úrazové připojištění

Utrpí-li pojištěný za trvání pojištění úraz, pojišťovna poskytne pojistné plnění za dobu nezbytného léčení nebo za trvalé následky úrazu ve výši stanovené v pojistné smlouvě. Nárok na pojistné plnění vzniká přímo pojištěnému.
V případě úmrtí následkem úrazu je plněno pozůstalým.

Pozor – nezaměňovat s pojištěním léčebných výloh. Lékařské ošetření je uhrazeno v rámci pojištění léčebných výloh.

 

Odpovědnost za škodu

Pojištění se vztahuje na škodu, kterou pojištěný při své cestě způsobil při činnostech běžných v občanském životě.

Jedná se o škody:

 • na zdraví
 • na věci
 • finanční

Pojistné plnění lze poskytnout poškozenému, kterému pojištěný škodu způsobil. Pojištění se např. nevztahuje na odpovědnost za hmotnou škodu způsobenou v navštívené domácnosti a na škodu vzniklou v rámci podnikatelské činnosti.

 

Odcizení zavazadel

Předmětem pojištění jsou věci osobní potřeby obvyklé pro daný účel cesty. Jsou to věci, které si pojištěný vzal na cestu, případně je prokazatelně pořídil během cesty.

Pojištění se vztahuje na případy:

 • poškození nebo zničení věci živelní událostí
 • poškození nebo zničení věci vodou z vodovodních zařízení
 • odcizení věci vloupáním
 • pojištění pro případ poškození, zničení, odcizení nebo ztráty věci při dopravní nehodě

 

 Jednotné denní sazby připojištění

Limit plnění

 

Úrazové připojištění
nelze pro nebezpečné sporty

smrt úrazem

100 000 Kč

3 Kč

trvalé následky

200 000 Kč

nezbytná doba léčení

20 000 Kč

Odpovědnost za škodu
nelze pro nebezpečné sporty

zdraví

2 000 000 Kč

5 Kč

majetek

1 000 000 Kč

finanční

500 000 Kč

Odcizení zavazadel
nelze pro nebezpečné sporty

pojistná událost

20 000 Kč

10 Kč

věc

5 000 Kč

 

Jednotlivá rizika připojištění lze libovolně kombinovat s pojištěním léčebných výloh, pouze pro typ cesty Rekreační sport.

V případě zájmu si můžete provézt orientační zkušební výpočet celkové ceny pro různé varianty pojištění:

Orientační výpočet cestovního pojištění