Pobyt v zahraničí

 

Při pobytu pojištěnce v zahraničí je jeho vazba na systém zdravotního pojištění a chování vůči zdravotní pojišťovně závislá především na délce a místě pobytu.

 

Pobyt kratší 6 měsíců

Při krátkodobém turistickém pobytu v zahraničí do 6 měsíců zůstává pojištěnec nadále účastníkem veřejného zdravotního pojištění. Po tu dobu je stále povinen plnit si veškeré povinnosti dané zákonem, včetně povinnosti platit pojistné.

V případech krátkodobých pobytů do 6 měsíců při zaměstnání v zemích EU, EHP nebo ve Švýcarsku, je pojištěnec vyňat z veřejného zdravotního pojištění v ČR v souladu s evropskými nařízeními.

 

 

Pobyt delší 6 měsíců

Tyto pobyty jsou v souladu s § 2 odst. 5 zák. č. 48/97 Sb., v platném znění označovány za dlouhodobé. Při takovém pobytu může pojištěnec požádat o vynětí z pojištění, pokud v souladu s § 8 odst. 4 zák. č. 48/97 Sb., v platném znění platí:

  • jde o pobyt v cizině nepřetržitý, trvající nejméně 6 měsíců,
  • zdravotní pojištění v cizině trvá po celou dobu pobytu v cizině,
  • pojištěnec pojišťovnu řádně písemně informoval o tomto pobytu, a to ještě před jeho zahájením odevzdáním vyplněného tiskopisu Prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině
  • pojištěnec před odjezdem do ciziny odevzdal průkaz pojištěnce na kontaktním místě RBP.


Za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje podle tohoto zákona, pouze nepřetržitý pobyt v cizině, který trvá déle než 6 měsíců. Pokud osoba splní následující tři podmínky, je vyňata ze zdravotního pojištění v ČR.

  • Nepřetržitý pobyt v cizině trvá nejméně 6 měsíců.
  • Zdravotní pojištění v cizině trvá po celou dobu pobytu v cizině.
  • Písemné Prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině bylo doručeno na kterékoliv kontaktní místo RBP před dnem ukončení platby pojistného.

 

Po dobu uvedenou v Prohlášení  není pojištěnec účastníkem veřejného zdravotního pojištění v ČR a proto nemusí platit pojistné v ČR. Po tuto dobu za něj pojišťovna nemá povinnost hradit lékařskou péči.

Po návratu z ciziny je osoba, která byla před odjezdem do ciziny pojištěncem RBP, povinna se opětovně přihlásit na nejbližším kontaktním místě RBP a i dodatečně doložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce. Pojištění musí trvat po celou dobu pobytu, a to nepřetržitě. Pokud pojištěnec takový doklad nepředloží, je povinen zpětně doplatit pojistné tak, jako by nepostupoval podle ustanovení o dlouhodobém pobytu v cizině.

 

 

Pobyt v cizině a průkaz zdravotního pojištění

Průkaz zdravotního pojištění, který vlastní všichni pojištěnci, je nezbytný pro styk se všemi zdravotnickými zařízeními a zdravotní pojišťovnou a je nutným dokladem pro poskytnutí zdravotní péče. Jeho použití je bezproblémové v České republice, v zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku, jeho použití si vyžadují Makedonci. V těchto zemích Vám tento průkaz umožní čerpání zdravotní péče s nárokem na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané délce pobytu. Poskytování zdravotní péče v rámci Evropské unie (EU), Evropského hospodařského prostoru (EHP)  a Švýcarska je upraveno nařízeními Rady Evropského společenství (ES) a Evropského parlamentu (EP).

Průkaz zdravotního pojištění samozřejmě neplatí v ostatních zemích. V zemích, se kterými máme uzavřeny mezinárodní smlouvy, si vystačíme s tzv. „evropskými formuláři“. Na jejich základě můžeme čerpat zdravotní péči v rozsahu uvedeném ve vzájemných smlouvách, můžeme tak cestovat do Srbska, Černé Hory a Turecka. Příslušné formuláře si pojištěnec může vyzvednout na kontaktních místech pojišťovny, s nimi má pojištěnec v zahraničí nárok na poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, která bude zdravotnickému zařízení uhrazena z českého zdravotního pojištění.

 

Více informací o pobytu v EU

 

 

Pobyt v cizině a pojištění léčebných výloh

Při vycestování do ciziny je však nutné si uvědomit, že Průkazy zdravotního pojištění platí pouze v zemích EU, EHP a Švýcarsku a navíc, že pojištění dle nařízení Rady ES  a EP nepokrývá náklady na dopravu vážně nemocných nebo zraněných pojištěnců do vlasti, neřeší repatriaci, nelze ani využít asistenčních služeb.

To vše je důvodem k doporučení všem pojištěncům k uzavírání pojištění léčebných výloh před každým výjezdem do zahraničí.

Více informací o cestovním pojištění 

Další informace