Pojištěnec je povinen

    Hlásit zdravotní pojišťovně veškeré důležité změny 

 • do 8 dnů ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce a při změně zdravotní pojišťovny nebo dlouhodobém pobytu v zahraničí vrátit průkaz pojištěnce původní ZP,
 • do 8 dnů veškeré skutečnosti týkající se zařazení pojištěnce do kategorií plátců pojistného(zahájení a ukončení zaměstnání, OSVČ), včetně kategorií, za něž je plátcem pojistného stát (mateřská dovolená, důchod, nahlášení na pracovní úřad, apod.),
 • do 30 dnů změny jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla, (ke splnění této povinnosti můžete využít i tiskopis),
 • za nezletilé osoby plní tuto skutečnost jejich zákonný zástupce. 

 

 • Oznámit narození dítěte 

  do osmi dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození.
 • Nahlásit svou pojišťovnu zaměstnavateli

  v den nástupu do zaměstnání nebo v případě změny zdravotní pojišťovny (zaměstnavatel má právo požadovat na zaměstnanci úhradu penále, které zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny pojištěncem).

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 • Nahlásit změnu zdravotní pojišťovny svému ošetřujícímu lékaři

 • Hradit své zdravotní pojišťovně pojistné na zdravotní pojištění,

  pokud zákon nestanoví jinak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Spolupracovat při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu