Program 90

 • Program 90 je preventivní program dlouhodobého charakteru, který si klade za cíl soustavnou a komplexní zdravotněpreventivní péčí přispět k dlouhému a plnohodnotnému životu všech pojištěnců na programu zúčastněných, a to takovým způsobem, aby se jich co nejvíce dožilo 90 let.
 • Registrace do programu je bezplatná, je prováděna na žádost pojištěnce, resp. jeho zákonného zástupce a je možná na všech kontaktních místech pojišťovny nebo u ošetřujícího praktického lékaře. S ohledem na charakter a efektivitu preventivních aktivit je program orientován na pojištěnce, kteří v době zařazení do programu dosahují věku nejvýše 40 let.
 • Pro stanovení věkové hranice klienta je rozhodující kalendářní rok, ve kterém dosáhne určeného věku (pojištěnci, kteří kdykoliv v daném kalendářním roce dovrší 41 let již tedy do P90 zařazeni být nemohou).

 

Součástí zdravotní prevence, kterou bude RBP v rámci uvedeného programu podporovat, je kvalitní preventivní péče realizovaná praktickými lékaři, a to zejména v rámci preventivních prohlídek. Preventivní prohlídky hrají důležitou roli při zjišťování rizika vzniku vážných chronických onemocnění, umožňují včasnou diagnostiku nemoci. Na základě výsledků vyšetření pak může být pojištěnci doporučena vhodná změna životního způsobu (např. dietní opatření) nebo nasazena odpovídající léčba. Tím preventivní prohlídka přispívá k prevenci onemocnění, případně zvyšuje efektivitu léčby.

Přestože je význam preventivních prohlídek více než zřejmý, ne všichni je dodržujeme. Z evidence RBP vyplývá, že v dospělosti pravidelně absolvuje preventivní prohlídku méně než polovina osob.

 

Zapátrejte ve své paměti, kdy jste se naposledy podrobili preventivní prohlídce a zkuste si s námi zjistit, co o preventivních prohlídkách u praktického lékaře možná nevíte:


Preventivní prohlídky u praktického lékaře

 • Do tří let věku se uskuteční 10 preventivních prohlídek.
 • Pro děti od tří let věku a pro dospělé platí pravidlo, že by preventivní prohlídka měla být realizována jednou za 2 roky.
 • Preventivní prohlídka ztrácí svůj smysl, pokud je prováděna v době akutního zdravotního oslabení nebo pokud je zdravotní stav vyšetřovaného nekompenzovaný.
 • V rámci preventivní prohlídky u praktického lékaře probíhá kompletní fyzikální vyšetření, a to včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, měření tlaku, hmotnosti, vyšetření moči a v případě přítomnosti rizikových faktorů, zejména výskytu onemocnění v rodině, také základní onkologické vyšetření (vyšetření konečníku, prostaty, prsů a kůže).
 • U dětí je součástí preventivní prohlídky kontrola správného vývoje a poučení rodičů o zdravých návycích a způsobu života.

 

Očkování  

 • Pravidelné očkování zajišťuje  ošetřující praktický lékař (u tuberkulózy pracoviště kalmetizace).

 • Za absolvování pravidelného očkování  proti infekčním nemocem odpovídá do dovršení 15 let věku zákonný zástupce  dítěte.
 • U dětí a dorostu se očkuje  proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, virové hepatitidě typu B, spalničkám,  zarděnkám, příušnicím, přenosné dětské obrně a u rizikových skupin dětí (jež      splňují indikace k očkování dle platné legislativy) též proti tuberkulóze a pneumokokovým nákazám.
 • Podle specifických pravidel je možné také očkování dívek proti lidskému papilomaviru, očkování proti pneumokokovým      onemocněním a proti chřipce
 • Podrobnější informace o očkování jsou uvedeny ve vyhlášce č. 537/2006 Sb., v platném znění a zákoně č. 48/1997 Sb., v platném znění.Přeočkování proti tetanu se v dospělosti provádí v rozmezí 10 – 15 let.
 • Očkování by se nemělo provádět  při akutním onemocnění.

 

Ostatní preventivní prohlídky 

 • Preventivní vyšetření se provádí rovněž ve stomatologii (u dětí v intervalu 2 x za rok; u dospělých 1 x za rok) a gynekologii (od 15 let 1 x za rok).

 

Sledování doporučené frekvence preventivních prohlídek v rámci P90

RBP, zdravotní pojišťovna od roku 2003 zajišťuje pro své pojištěnce zařazené do Programu 90 bezplatnou službu sledování frekvence  preventivních prohlídek. To v praxi znamená, že se podle evidence provedených lékařských výkonů, které pojišťovně vykazují praktičtí lékaři, zjišťuje délka období od poslední preventivní prohlídky. Pokud je toto období delší než dva roky, což je doporučená frekvence preventivních prohlídek, pojišťovna svého klienta (u nezletilých jeho zákonného zástupce) o této skutečnosti písemně informuje. Pojištěnec si poté, s ohledem na své časové možnosti, resp. aktuální zdravotní stav, dohodne konkrétní termín preventivního vyšetření se svým ošetřujícím lékařem.

Pro klienty účastnící se Programu 90 je obdobným způsobem zajištěna také služba sledování frekvence preventivních prohlídek v oboru stomatologie.
 

Další informace