Program Zdraví 90

Vaše zdraví až do devadesáti

V rámci tohoto programu jsou bonifikováni stávající i noví účastníci Programu 90 (dále též P90) starší 19 let, kteří aktivně pečují o své zdraví a dokáží se vyvarovat nadváhy a kouření.

 

Nadváha nebo obezita je podle WHO (Světové zdravotnické organizace) příčinou téměř poloviny případů onemocnění osob s diabetem, stojí také za vznikem přibližně čtvrtiny všech případů ischemické choroby srdeční a až třetiny případů rakoviny. 

Podobně nelítostná čísla se týkající kouření, kdy na následky tohoto zlozvyku umírá přibližně polovina ze všech kuřáků…..

Byli bychom neradi, abyste se zařadili do této neradostné statistiky a Vy jistě také ne.
 

Proto RBP, zdravotní pojišťovna poskytuje účastníkům P90 nad rámec balíčků prevence příspěvek ve výši 500 Kč na aktivity podporující zdraví. 

 

Příspěvek na aktivity podporující zdraví, může čerpat pojištěnec, který:

 • je zařazen do Programu P90 a je starší 19 let 
  (není-li, může se do Programu P90 přihlásit, a to nejlépe u svého ošetřujícícho lékaře; registrace do Programu 90 je však možná pouze pro pojištěnce do 40 let věku viz "P90" ),
 • dodržuje doporučenou frekvenci preventivních prohlídek:má BMI (poměr tělesné váhy a výšky) v rozmezí od 18 do 26, je nekuřák a není závislý na jiných omamných a návykových látkách včetně alkoholu (potvrzení vydá ošetřující lékař). 
  • u praktického lékaře - 24 měsíců,
  • u stomatologa a gynekologa (u žen) - 12 měsíců,

 

Příspěvek je možno využít pouze na úhradu aktivit sloužících pro vlastní potřebu účastníka programu Zdraví 90 (ne rodinných příslušníků):

 • nákupu léčivých přípravků a doplňků stravy v lékárnách,
 • očkování nehrazené ze zdravotního pojištění, kromě očkování do ciziny,
 • nákupu permanentky na plavání a fitness, tj. spinning, posilovna, aktivní posilovací stroje, rehabilitační cvičení, jóga (nehradí se solária, masáže, všechny typy tance, zumba, judo, karate, kick-box apod., u víceúčelových zařízení s čipovým systémem musí být tímto zařízením na dokladu uvedeno plavání nebo fitness a potvrzeno razítkem). 

 

 

Poskytnutí bonusového příspěvku z programu Zdraví 90 je vázáno na vydání Potvrzení o splnění dílčích kritérií pro čerpání příspěvku“ (dále jen „Potvrzení“) vystaveného praktickým lékařem (tiskopis je dostupný i na všech kontaktních místech RBP). Potvrzení je platné do doby realizace další preventivní prohlídky u praktického lékaře, maximálně však 26 měsíců od data, které lékař na potvrzení uvedl jako datum poslední preventivní prohlídky.

 

 • Absolvování prohlídek u stomatologa a gynekologa (ženy) v posledních 14 měsících bude žadatel(ka) dokládat rovněž na formuláři  Potvrzení o splnění dílčích kritérií pro čerpání příspěvku“.

  V případě, že absolvování preventivního vyšetření u praktického lékaře proběhlo před méně než 26 měsíci a již bylo dokladováno potvrzením vystaveným praktickým lékařem, postačí, aby byla ve formuláři

  vyplněná pouze část prohlášení pojištěnce („VYPLNÍ POJIŠTĚNEC“).

   Pojišťovna si vyhrazuje právo na kontrolu všech v prohlášení nebo potvrzení uvedených údajů. V případě, že údaje nebudou souhlasit se skutečností, nebude pojištěnci příspěvek proplacen a může mu být rovněž pozastavena možnost čerpání příspěvku v následujícím kalendářním roce.

 • Účetní doklad (za služby, péči nebo produkty) musí být vystaven nejdříve v den vystavení „Potvrzení“, u nových účastníků Programu 90 také nemůže být vystaven dříve než je provedena registrace do P90 a zároveň nemůže být doklad starší 2 měsíců.
 • Částku 500 Kč může pojištěnec čerpat nejvýše ve dvou splátkách.
 • Bonusový příspěvek lze čerpat vždy v dalendářním roce, nevyčerpaný příspěvek se do dalšího roku nepřevádí.