Informace k proplácení preventivního programu

Podmínky pro čerpání preventivních programů 

 

 • Jednotlivé aktivity z preventivního programu RBP:
  • lze čerpat pouze na konkrétního pojištěnce
  • lze čerpat jen do výše celkové hodnoty finančního příspěvku ve výši 1.000 Kč kromě:
   - možnosti převodu části limitu ve výši 500 Kč jednoho z rodičů na dítě, ve výši 1.500 Kč,
   - možnosti navýšení limitu finančního příspěvku na očkování pro dětí a mládež do 18 let
     sloučením limitu od rodičů nebo přátel celkem do výše 10.000 Kč,
   - navýšení limitu finančního příspěvku pro pojištěnce, kteří se léčí na celiakii sloučením limitu
     od rodičů apřátel celkem do výše 10.000 Kč,
  • mohou mít omezené čerpání.
 • Aktivity označené jako bonusy lze čerpat nad výše uvedený limit.
 • Převod limitů do dalšího roku není možný. Nárok lze uplatnit pouze na aktivity čerpané v rámci České republiky, příspěvky jsou poskytovány v české měně.
 • V rámci preventivních programů RBP nehradí zákonem stanovené doplatky a regulační poplatky uhrazené ve zdravotnickém zařízení.
 • Příspěvky lze poskytnout do výše skutečně prokázaných nákladů. O splnění podmínek pro přiznání příspěvku rozhoduje RBP.
 • Nabídka preventivních programů nezakládá automatický nárok na jejich čerpání.
 • Finanční prostředky se mohou proplatit pouze pojištěnci RBP, kterému byla zlepšená zdravotní péče poskytnuta, za nezletilé pojištěnce do 15 let věku zákonným zástupcům, tj. rodičům, opatrovníkům apod., za pojištěnce od 15 do 18 let pojištěncům i zákonným zástupcům. Podmínkou je prokázání jejich totožnosti, případně dokladem o jejich zastupování. 

 

 

Omezení pro čerpání preventivních programů

 

 • Pojištěnec nemá nárok na příspěvek, pokud:
  • podepsal registraci (přihlášku) k jiné zdravotní pojišťovně pro následující období
  • má evidovaný dluh na pojistném nebo penále u RBP a nesplácí jej,
  • je u RBP pojištěn jako cizinec po dobu kratší než 6 měsíců,
  • je u RBP evidován jako pojištěnec EU (v období této evidence),
  • je u RBP evidován jako pojištěnec s dlouhodobým pobytem v cizině.
 • RBP si vyhrazuje právo v průběhu roku uvedené programy upravovat v závislosti na vývoji legislativních podmínek, případně finančních zdrojů. Pokud k takovéto změně přistoupí, platí nové finanční příspěvky vždy od nově stanoveného data, a to i pro doklady vystavené před tímto datem, není-li v textu uvedeno jinak. Pro přiznání nároku na původní finanční příspěvek je rozhodující datum předání na pracoviště RBP nebo podací razítko pošty.
 • RBP má právo ukončit poskytování příspěvků na vybranou aktivitu po vyčerpání  finančního limitu stanoveného pro rok 2019 pro tuto aktivitu ve Zdravotně pojistném plánu RBP na rok 2019.
 • Nebudou poskytovány příspěvky na pohybové kurzy pořádané formou video nebo on-line kurzů.

 

 

Platnost dokladů

 

 • Jednotlivé účetní doklady lze uplatnit do dvou měsíců po jejich vystavení  (vystavení musí být provedeno neprodleně po ukončení aktivity, kurzu, pobytu, naočkování apod., cca do 10 dnů). Pokud pojištěnec v tomto termínu neuplatní příslušné doklady, nárok zaniká.
 • V tomto kalendářním roce lze doklady předložit nejpozději do 30. 11. 2019, a to buď osobně na všech kontaktních místech RBP, nebo poštou na nejbližší kontaktní místo (rozhodující je podací razítko pošty). Doklady budou zpracovány do 30 dnů, s termínem splatnosti 20 dnů. Žádosti podané po 30. 11. 2019 nebudou pojišťovnou akceptovány pro úhradu z limitu roku 2019. Doklady zaslané v prosinci budou uhrazeny v lednu z limitu roku 2020, dle podmínek roku 2020, pokud budou v lednu splňovat podmínku 2 měsíců po vystavení. Nebude-li splněna tato podmínka, doklady budou vráceny bez úhrady

 

 

Věkové hranice

 

 • Pro stanovení věkové hranice pojištěnce je rozhodující kalendářní rok, ve kterém dosáhne určeného věku (např. od 19 do 59 let je od 1. 1. kalendářního roku, ve kterém dosáhne 19 let, do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne 59 let), výjimku tvoří věkové hranice do 1 roku u nákupu mléčné výživy, chůviček a monitoru dechu, které jsou dány datem narození.

 

 

Slučování a převod limitů

 

 • Při převodu limitu z jednoho z rodičů na dítě lze převést limit do částky 500 Kč. Tím se dítěti zvýší celkový limit čerpání finančního příspěvku v součtu na 1.500 Kč, nenavýší se ale čerpání na jednotlivé aktivity (na rovnátka zůstane horní hranice čerpání na 1.000 Kč), současně se sníží limit čerpání finančního příspěvku u rodiče na 500 Kč, nutno doložit tiskopis Souhlas s převedením limitu pro děti a mládež do 18 let.
 • Při slučování limitů na očkování nebo celiakii z rodičů nebo přátel na dítě lze převést celý limit 1.000 Kč nebo jeho část. Tím se dítěti zvýší celkový limit čerpání na očkování nebo celiakii podle počtu pojištěnců (maximálně 9), kteří odsouhlasili převedení limitu, maximálně do 10.000 Kč. Ke sloučení limitu může dojít pouze v případě písemného souhlasu příslušných pojištěnců, současně se tím zruší limit čerpání finančního příspěvku (nebo jeho části) u rodiče nebo přátel, kteří s převodem souhlasili, nutno doložit tiskopis Souhlas s převedením limitu pro děti a mládež do 18 let.
 • Při slučování limitů na celiakii od přátel u pojištěnců ve věku nad 18 let lze převést celý limit 1.000 Kč nebo jeho část. Tím se žadateli zvýší celkový limit čerpání na celiakii podle počtu pojištěnců (maximálně 9), kteří odsouhlasili převedení limitu, maximálně do 10.000 Kč. Ke sloučení limitu může dojít pouze v případě písemného souhlasu příslušných pojištěnců, současně se tím zruší limit čerpání finančního příspěvku (nebo jeho části) u přátel, kteří s převodem souhlasili, nutno doložit tiskopis Souhlas s převedením limitu pro celiaky nad 18 let.

 

 

Způsob úhrady preventivních programů

 

 • Úhrada příspěvků je prováděna bezhotovostně. Platby mohou být zaslány pouze na běžný, spořicí nebo podnikatelský účet pojištěnce, kteréhokoliv z manželů nebo zletilých dětí (respektive jejich rodičů). V žádném případě nemohou být zaslány na vkladní knížky, účty ke stavebnímu spoření, penzijnímu pojištění, životnímu pojištění nebo na účty vyžadující specifický symbol.
 • Vlastnictví bankovního účtu musí pojištěnec z kontrolních důvodů doložit fotokopii:
  • průkazního lístku z banky nebo,
  • výpisu z běžného účtu (výpis by měl obsahovat číslo účtu, případně jméno a příjmení; finanční údaje z výpisu mohou být jakkoliv odstraněny - přelepeny, začerněny, zakryty).

          Tyto doklady musí být pojištěncem předloženy při prvním čerpání nebo při změně účtu, na který 
           pojištěnec nárokuje převedení čerpaných příspěvků. Pokud pojištěnec čerpá opětovně na totožné
           číslo bankovního účtu, nemusí již uvedené doklady znovu předkládat.

 

 

Žádosti o úhradu preventivních programů a potřebné doklady

 

 • Žádost o úhradu se provádí na vyplněném tiskopise "Žádost o úhradu příspěvku  preventivní péče". Žadatel v něm musí uvést zejména své číslo pojištěnce, jméno a příjmení, číslo bankovního účtu, na který chce platbu zaslat, kontaktní adresu a žádost vlastnoručně podepsat.
 • K žádosti musí být doložen požadovaný účetní doklad jako podklad k proplacení příspěvku, v některých případech mohou být použity tiskopisy, které naleznete na www.rbp-zp,cz nebo na kontaktních místech RBP.
 • Účetní doklady k úhradě musí být vždy předložené v originálu nebo v úředně ověřené kopii; tyto doklady zůstanou jako příloha výdajových dokladů a budou založeny na RBP,
  • účetní doklady mohou být vystaveny poskytovatelem zdravotních služeb, sportovním zařízením, školou apod., v případě dokladu za vitamíny jen lékárnou (internetová lékárna musí být registrována u SÚKL) a výrobcem vitamínů.
 • Účetní doklady by měly být vystaveny vždy pro jednotlivé pojištěnce. Výjimku tvoří doklady na úhradu vitamínů, které lze rozúčtovat mezi členy rodiny a u vícerčat, kde lze použít jeden doklad.
  Doklady za jiné aktivity nelze rozúčtovat mezi více pojištěnců.Doklady na úhradu za aktivity preventivního programu lze kombinovat pouze s úhradou bonusového programu, prvně se uplatní úhrada z preventivního programu, následně z bonusového programu.
 • Účetní doklad musí vždy obsahovat identifikační údaje poskytovatele (prodejce), tj. název firmy, IČO, adresu firmy jeho razítko a podpis (jsou-li údaje čitelně uvedeny, nemusí obsahovat razítko), uhrazenou částku, účel vystavení dokladu a datum vystavení, měl by obsahovat identifikační údaje plátce (pojištěnce, zákonného zástupce), které mohou být dopsány i ručně.
 • Doklad za dobírku (doklad o zaplacení - faktura) - lze proplatit jen v případě, že na faktuře je výslovně uvedeno „dobírkou“ nebo „uhrazeno při převzetí“ nebo „platba kartou.
 • Doklady potřebné k úhradě příspěvků:
  • průkaz pojištěnce a doklad totožnosti (při osobním předložení žádosti) - při čerpání příspěvku zákonným zástupcem musí žadatel doložit vazbu na dítě (svým občanským průkazem, ve kterém je dítě uvedeno, není-li, pak jeho rodným listem, průkazem pojištěnce dítěte nebo kopií rozhodnutí soudu o tom, že mu bylo dítě svěřeno do péče),
  • fotokopie bankovního účtu nebo průkazní kartičky k bankovnímu účtu, 
  • originál účetního dokladu, případně další doklady požadované u jednotlivých aktivit.

 

 

Doklady k úhradě vitamínů

 

 • V případě příspěvku na veškeré léčivé a vitamínové přípravky a přípravky na kloubní výživu lze uplatnit nárok především na ty, které jsou uvedeny na aktualizovaném seznamu  nebo na pracovištích .

 

 

Doklady k úhradě očkování

 

 • V případě příspěvku na úhradu preventivního očkování (do 1.000 Kč) bude uhrazeno kterékoliv očkování (kterákoliv dávka) nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, kromě očkování proti HPV (rakovině děložního čípku a genitálním bradavicím), které je nadále hrazeno jako bonus (do 4.000 Kč). U pojištěnců mimo věkové rozpětí tohoto bonusového programu lze očkování proti HPV uhradit příspěvkem z balíčku (do 1.000 Kč); u tohoto očkování platí podmínka naočkování všech tří (resp. dvou) dávek a možnosti jeho uplatnění jen jednou za dobu pojištění u RBP.
 • Doklad za očkování musí obsahovat název vakcíny, datum aplikace - u zakoupené vakcíny nemusí být dodržena dvouměsíční platnost dokladu, zde je rozhodující datum aplikace (vždy nutno předložit očkovací průkaz nebo doklad o naočkování).

 

 

Doklady k úhradě celiakie

 

 

 

Doklady k úhradě příspěvku diabetikům

 

 • Příspěvek na nákup permanentky na pohybové aktivity pro diabetiky bude vyplacen do výše 50%, po předložení Průkazu diabetika nebo jiného obdobného potvrzení od lékaře, permanentka nebo doklad o zaplacení musí být na jméno pojištěnce. Platí i při nákupu diabetické obuvi.

 

 

Doklady k úhradě pohybových aktivit

 

 • Příspěvek na nákup permanentky na pohybové aktivity pro uživatele „MojeRBP“ bude vyplacen do výše 50 %, uživatel „MojeRBP“ bude ověřen v IS, permanentka nebo doklad o zaplacení musí být na jméno pojištěnce.
 • Příspěvek na pohybové aktivity se poskytuje na nákup na plavání a fitness, tj. spinning, posilovna, aktivní posilovací stroje, rehabilitační cvičení, jóga, aerobik a kolektivní sporty (nehradí se solária, masáže, všechny typy tance, zumba, judo, karate, kick-box, jednodenní permanentky na lyžování apod.)

 

 

Doklady k úhradě kurzů plavání

 

 

 

Doklady k úhradě diagnostického ošetření nebo vyšetření

 

 • Příspěvek na úhradu diagnostického vyšetření nebo ošetření podporující zdraví nehrazeného ze zdravotního pojištění bude vyplaceno:
  - uživatelům „my213“,
  - především za vyšetření zrakového nervu (OCT apod.), dentální hygienu, sonografické vyšetření,
     laserové ošetření prováděné ze zdravotních důvodů, fyzioterapie prováděné poskytovatelem,
     který je oprávněn poskytovat zdravotní služby (má registraci u krajského úřadu).
 • Příspěvek na diagnostické vyšetření horní části břicha ultrazvukem provedené odborným lékařem (urolog, gastroentrolog apod.), lze uplatnit na vyšetření jater, žlučových cest, slinivky břišní, sleziny, ledvin a nadledvinek, uzlin a zažívací trubice.

 

 

Doklady k úhradě kojících pomůcek

 

 • Příspěvek na nákup pomůcek ke kojení zakoupených v lékárně nebo speciální prodejně s kojícími potřebami lze uplatnit na nákup absorpční prsní vložky a speciální podprsenky včetně vložek do nich, chrániče a formovače bradavek, kojící kloboučky a polštářky, odsávačky mateřského mléka, nádoby na uchování mateřského mléka, ohřívačky a sterilizátory.

 

 

Doklady k úhradě prevence poruch paměti

 

 • Příspěvek na prevenci poruch duševního zdraví lze uplatnit na úhradu kurzů paměti (Fakultní nemocnice Ostrava, Ostravská univerzita – univerzita 3. věku, Mens Sana apod.), kognitivní pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností www.alzheimer.cz/e-shop/pomucky/ nebo na odborné vyšetření u psychologa nebo psychiatra (test mentálních nebo kognitivních funkcí a základní vyšetření.

 

 

Doklady k úhradě Programu Zdraví 90

 

 • Poskytnutí bonusového příspěvku z Programu Zdraví 90 je vázáno na vydání „Potvrzení o splnění dílčích kritérií pro čerpání příspěvku“ (dále jen „Potvrzení“) vystaveného praktickým lékařem. Potvrzení je platné do doby realizace další preventivní prohlídky u praktického lékaře, maximálně však dva měsíce po termínu, ve kterém uplyne 24 měsíců od poslední preventivní prohlídky.
 • Bonusový příspěvek lze čerpat vždy v daném kalendářním roce, nevyčerpaný příspěvek se do dalšího roku nepřevádí.
 • Absolvování preventivních prohlídek u stomatologa a gynekologa bude ověřeno v informačním systému. V případě, že tato skutečnost není u pojištěnce zaznamenána v registru, bude žadatelem doložena čestným prohlášením.
 • Účetní doklad (za služby, péči nebo produkty) musí být vystaven nejdříve v den vystavení „Potvrzení“.
 • Příspěvek na nákup permanentky se poskytuje na permanentky na plavání a fitness, tj. spinning, posilovna, aktivní posilovací stroje, rehabilitační cvičení, jóga, aerobik (nehradí se solária, masáže, všechny typy tance, zumba, judo, karate, kick-box, jednodenní permanentky na lyžování apod.); u víceúčelových zařízení s čipovým systémem musí být tímto zařízením na dokladu uvedeno plavání nebo fitness a potvrzeno razítkem.

 

 

Doklady k úhradě prázdninových pobytů

 

 • Doklad za úhradu letního prázdninového pobytového tábora v přírodě, po absolvování pobytu,
  - pro děti do dokončení povinné školní docházky,
  - organizovaného školou, sportovní nebo zájmovou organizací,
  - s pobytem na území ČR nebo SR,
  - v trvání nepřetržitě minimálně 7 dní,
  - nehradí se příměstské tábory.
 • Tiskopis „Potvrzení o účasti ve škole a na prázdninovém pobytu v přírodě“ lze v případě potvrzení příslušnou organizací považovat za účetní doklad.

 

 

Doklady k úhradě dárcům krve

 

 • Doklady dárců krve – nelze proplatit léčivé přípravky a doplňky stravy rodinných příslušníků (vitamínové sirupy pro děti, u mužů antikoncepci, u žen léčivé přípravky na prostatu apod.).
 • U ozdravných pobytů je nutno doložit absolvování rehabilitačních procedur.

 

 

Doklady k úhradě školek a škol v přírodě

 

 

 

Doklady k úhradě ostatních aktivit

 

 • Doklady za ostatní aktivity - např.: registrovaní sportovci registrační průkaz sportovního klubu nebo tělovýchovného svazu, dárci krve průkaz dárce krve, těhotné ženy těhotenský průkaz.