Přímé platby za péči

RBP, zdravotní pojišťovna upozorňuje své pojištěnce, že není oprávněna jim proplácet přímé platby za poskytnutou zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění u poskytovatelů zdravotních služeb.


Pojištěnec má dle ustanovení § 11 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, "právo na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem a poskytovatel za tyto služby nesmí přijmout od pojištěnce žádnou úhradu". Jedná se o poskytovatele, kteří jsou ve smluvním vztahu s pojišťovnou a v případě neodkladné péče o všechny poskytovatele.

Při porušení této povinnosti je oprávněn příslušný orgán státní správy odejmout oprávnění k poskytování zdravotní péče nebo uložit pokutu. Podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady stanoví § 13 - 39 zák. č. 48/1997 Sb. 

Vzhledem k tomu, že se vyskytly případy, kdy byla úhrada za poskytnutou zdravotní péči inkasována poskytovatelem přímo od pojištěnce, připomíná RBP, že úhrada těchto účtů nemůže být z výše uvedených důvodů realizována.

 

V případě, že bude mít pojištěnec problém se zajištěním smluvního poskytovatele, doporučujeme navštívit webové stránky www.rbp-zp.cz, kde je seznam smluvních poskytovatelů zdravotních služeb uveden nebo kontaktovat pojišťovnu na bezplatném telefonu 800 213 213.

 

Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření uvedená v § 15, odst. 9 citovaného zákona. 

 • Denzitometrie
  Denzitometrie jednofotonová, dvoufotonová i ultrazvuková je po předchozí indikaci ošetřujícím lékařem plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
 • Pobyt doprovodu dítěte mladšího 6 let v nemocnici
  Je-li při přijetí dítěte mladšího 6 let do nemocnice vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nutná celodenní přítomnost průvodce, může s ním být průvodce přijat do ústavní péče. Pobyt je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
 • Pobyt doprovodu dítěte staršího 6 let
  V případě nutnosti pobytu doprovodu dítěte staršího 6 let v nemocnici, je tento rovněž hrazen z veřejného zdravotního pojištění, avšak po předchozím schválení revizním lékařem.
 • Mamografie
  Mamografie je po předchozí indikaci ošetřujícím lékařem plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
 • Laserové operace očí
  Laserové operace očních vad nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.