Stížnost na péči

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, upravuje v § 11 postup v případě, že "pojištěnec má za to, že mu není poskytována náležitá potřebná zdravotní péče". V tom případě má pojištěnec možnost: 

 

  • podat návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnickému zařízení nebo jeho zřizovateli, jehož je zdravotnický pracovník zaměstnancem. V případě samostatně pracujícího zdravotníka je možnost vznést výhrady jedině na příslušném orgánu státní správy,
  • obrátit se na Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru, Českou lékárnickou komoru nebo jinou profesní organizaci, týkají-li se nedostatky odborného nebo etického postupu zdravotnického pracovníka,
  • obrátit se na příslušný orgán státní správy, který provedl registraci zdravotnického zařízení podle zákona 160/1992 Sb.,
  • obrátit se na zdravotní pojišťovnu, jejímž je pojištěncem, zejména při pochybnostech o oprávněnosti požadavku zdravotnického zařízení na přímou úhradu za poskytnutou zdravotní péči přímo od pojištěnce. Jde-li o zdravotní péči (např. zdravotní výkon), která má odkladný charakter, je nutno v případě pochybnosti o oprávněnosti požadavku, obrátit se na příslušnou zdravotní pojišťovnu, ještě před jejím provedením, neboť platná legislativa umožňuje zdravotní pojišťovně hradit poskytnutou zdravotní péči pouze zdravotnickému zařízení, ne pojištěnci (mimo neodkladné zdravotní péče poskytnuté v cizině). V případě, že ošetřující lékař požaduje přímou platbu za výkony, které odkladný charakter nemají, je v zájmu pojištěnce vyžadovat příjmový pokladní doklad s uvedením účelu platby nebo zdravotních výkonů, s datem, jménem a rodným číslem pacienta, razítkem zdravotnického zařízení a podpisem lékaře.