Zdravotní služby

  • Poskytování zdravotních služeb, hrazených z veřejného zdravotního pojištění, se řídí zákonem č. 48/1997 Sb., podle něhož má pojištěnec právo na výběr poskytovatele zdravotních služeb, který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele.

  • V takovém případě má pojištěnec právo na poskytnutí zdravotní služby bez přímé úhrady (s výjimkou zdravotních výkonů vyjmenovaných ve shora citovaném zákoně jako nehrazené ze zdravotního pojištění nebo hrazené jen za určitých podmínek).

  • Pokud smluvní poskytovatel zdravotních služeb vyžaduje za hrazené služby od pojištěnce platbu v hotovosti, jedná v rozporu se zákonem.

  • Hrazené služby poskytují ve zdravotnických zařízeních zdravotničtí pracovníci (lékaři), popřípadě další odborní pracovníci ve zdravotnictví, a to v rozsahu své odborné způsobilosti. Jiní zdravotničtí pracovníci než lékaři poskytují hrazené služby na základě indikace ošetřujícího lékaře. Ošetřujícím lékařem je lékař registrujícího poskytovatele, lékař poskytovatele specializované ambulantní péče, lékař poskytovatele jednodenní péče nebo lékař se specializovanou způsobilostí poskytovatele lůžkové péče.

  • Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté pojištěnci na území České republiky s cílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav, popřípadě zmírnit jeho utrpení. Ze zdravotního pojištění se pojištěnci, na základě jeho žádosti, poskytne náhrada nákladů vynaložených na neodkladnou zdravotní péčiv cizině a to do výše stanovené pro úhradu takových služeb na území České republiky.

Další informace