Nehrazené služby

 • Pojištěnci si mohou pro všechny druhy péče, včetně péče neakutní, vybrat i nesmluvního poskytovatele zdravotních služeb.
 • Tím se však vzdávají práva na úhradu péče ze zdravotního pojištění a veškeré zdravotní služby poskytnuté v nesmluvním zdravotnickém zařízení, včetně léků a doprovodných vyšetření, kromě nutné a neodkladné péče, si hradí sami ze svých prostředků..
 • Doporučujeme našim pojištěncům, aby dávali přednost smluvním poskytovatelům zdravotních služeb RBP, jejichž počet je ve všech oblastech ČR dostatečný. Ošetření v nesmluvních zdravotnických zařízeních je třeba volit jen ve zcela výjimečných případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení a nesmluvní poskytovatel je nejdostupnější.

 

 

Ze zdravotního pojištění se nehradí

 

 • vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky a jiné výkony provedené v osobním zájmu (jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce )
 • vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní výkony provedené na dožádání soudu, státního zastupitelství, orgánů státní zprávy a orgánů Policie ČR
 • výkony akupunktury
 • prohlídky pojištěnců, vykonávajících epidemiologicky závažné činnosti prováděné v souvislosti s vydáváním zdravotního průkazu
 • léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, u nichž Státní ústav pro kontrolu léčiv nepřiznal úhradu
 • poskytnutí očkovacích látek s výjimkou látek proti vzteklině, tetanu, tuberkulóze, chřipce u pojištěnců nad 65 let, pneumokokovým infekcím a lidskému papilomaviru
 • odběry materiálů a jejich vyšetření prováděné pro účely státního zdravotního dozoru Státním zdravotním ústavem a zdravotními ústavy
 • diagnostika HIV včetně vyšetření prováděných ve Státním zdravotním ústavu a zdravotních ústavech na žádost pojištěnce včetně anonymních vyšetření.