Podatelna 

Elektronická podatelna RBP umožňuje:

 • doručování dokumentů v elektronické podobě
 • automatické zaknihování
 • vydávání potvrzení o přijetí zásilky, včetně identifikačního čísla a času přijetí

 

Tato služba se zpřístupní po kliknutí na odkaz elektronická podatelna RBP.

 

Datová schránka:

 • datovou schránka RBP  edyadmh
 • RBP, zdravotní pokladna využívá datových schránek v souladu s platnými zákony 300/2008 Sb. a 301/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
 • veškerá podání, která pojišťovna obdrží prostřednictvím datových schránek jsou vyřízena stejnou cestou.

 

U podání právnických subjektů a všech subjektů, které ze zákona mají zřízeny datové schránky, jsou všechna podání považována za úřední sdělení (např. žádosti o bezdlužnost apod.) i u těch, která jsou přijata jiným způsobem (poštou, osobně přes podatelnu apod.) je odpověď zaslána prostřednictvím datových schránek.

 

Elektronická komunikace přes Portál ZP:  

Adresa pro vstup do Portálu ZP je www.portalzp.cz.

  

Přehled datových formátů, které RBP v datové zprávě přijímá: 

 • .GIF (Graphics Interchange Format),
 • .JPG/*.JPEG/*.JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),
 • .MP2/*.MP3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3),
 • .MPEGl/*.MPEG2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),
 • .PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®),
 • .PDF/A (Portable Dokument Format for the Long-term Archiving),
 • .PNG (Portable Network Graphics),
 • .TIF/*.TIFF (Tagged Image File Format),
 • .WAV (Waveform Audio Format),
 • .XML (Extensible Markup Language Document),

 

Podatelna k dispozici v úředních hodinách:

Pondělí 07.00 -11.30 12.00 - 17.00
Úterý 07.00 -11.30 12.00 - 15.00
Středa 07.00 -11.30 12.00 - 17.00
Čtvrtek 07.00 -11.30 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 -11.30 12.00 – 15.00

 

 

Základní pravidla pro podání doručená na technickém nosiči dat:

 • Přípustným technickým nosiče je disketa 1,44 MB, CD nebo USB.
 • Technický nosič dat zle doručit osobně či prostředky poštovních a doručovacích služeb.
 • Podání nesmí obsahovat chybný datový formát nebo počítačový program, jež jsou způsobilé přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci.

 

Dokumenty chybné, nečitelné, poškozené

Veškeré dokumenty, došlé na podatelnu v listinné podobě, na technických nosičích a elektronicky, jsou v případě zjištění chybného vyhotovení, nečitelnosti, poškození nebo možnosti přivodit škodu na informačním systému vráceny odesílateli. Pokud nelze dokument vrátit, není dále podatelnou zpracován.