Pojistné za zaměstnance 

Placení pojistného

Zaměstnavatel je povinen odvádět pojistné za své zaměstnance měsíčně, a to ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu v termínu dle splatnosti. Pokud zákon nestanoví jinak, je zaměstmnavatel povinnen odvést pojistné alespoň z minimální mzdy.

 

Splatnost

Od 01.01.2010 je zaměstnavatel povinen odvádět pojistné od 1. dne do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, to znamená, že platba pojistného bez ohledu na výplatní termín musí být na účtu zdravotní pojišťovny nejpozději 20 .dne v měsíci.

 

Penále

Od 1. 1. 2007 činí penále 0,05 % denně z neuhrazeného pojistného. Výše penále u pojistného na všeobecné zdravotní pojištění za dobu před 1. lednem 2007 se řídí předpisy účinnými před tímto dnem. Plátce je povinen penále odvést na bankovní účet RBP, zdravotní pojišťovny číslo 2130000761/0710Variabilní symbol je číslo plátce (IČO + 00). U penále placeného na základě provedené kontroly je variabilní symbol uveden na písemnosti k vyměřenému penále.

 

Pravděpodobná výše pojistného

Pokud zaměstnavatel nesplní povinnost podat  „Přehled o platbě pojistného“  dle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., v platném znění ani na základě písemné výzvy, může zdravotní pojišťovna, v souladu s platným zákonem, stanovit rozhodnutím ve správním řízení pravděpodobnou výši pojistného. V případě nedostatků podkladů ze strany zaměstnavatele může být pravděpodobná výše stanovena ve výši 1,5 násobku všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém je pravděpodobná výše stanovena.

 

Maximální vyměřovací základ

Od roku 2013 není vyměřovací základ pro odvod pojistného  omezen žádnou horní hranicí.