Práva a povinnosti

Pojištěnec má právo 

 

Na výběr zdravotní pojišťovny

 

Požadavek na registraci k RBP, zdravotní pojišťovně může pojištěnec provést:

 

 • při dodržení podmínky možné změny zdravotní pojišťovny jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí,
 • v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít,
 • nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny, platí tedy:

               - podpis přihlášky     01.07.2018 - 30.09.2018,        pojištěncem RBP             od 01.01.2019,

               - podpis přihlášky     01.01.2019 - 31.03.2019,        pojištěncem RBP             od 01.07.2019,

 

               - podpis přihlášky     01.07.2019 - 30.09.2019,        pojištěncem RBP             od 01.01.2020,

 

               - podpis přihlášky     01.01.2020 - 31.03.2020,        pojištěncem RBP             od 01.07.2020

 

 

 • v mezidobí, tedy od 01.04. do 30.06. a od 01.10. do 31.12. příslušného kalendářního roku jen výjimečně, na základě speciální plné moci, kterou pověří pracovníka RBP k předání přihlášky k RBP v nejbližším zákonném termínu. 
 • Novorozenci jsou v den narození zdravotně pojištěni u té zdravotní pojišťovny, kde je při porodu pojištěna matka dítěte, není-li matka zdravotně pojištěna v ČR, stává se dnem narození dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec v den narození dítěte. Miminko je možno zaregistrovat zákonným zástupcem až po přidělení rodného čísla (po vystavení rodného listu), a to do 8 dnů.
 • Při první změně zdravotní pojišťovny u dítěte narozeného v příslušném kalendářním roce nemusí být dodržena zákonná lhůta 12 měsíců, zákonný zástupce jej může k RBP zaregistrovat ve stejných termínech jako u dospělých pojištěnců (01.01. – 31.03. a 01.07. – 30.09.), změna proběhne vždy k 01.07. příslušného kalendářního roku nebo 01.01. příštího roku.

 

 

 • Na zdravotní péči bez přímé úhrady, na léky a prostředky zdravotní techniky,

  pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených v zákoně č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění.
 • Na výběr varianty poskytnutí zdravotní péče

 

  

 • Na vystavení dokladu o zaplacení regulačních poplatků

  a o zaplacení doplatku za vydání částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely.
 • Na uhrazení přeplatku regulačních poplatků

  • 1 000 Kč - u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let (vždy včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili daný rok věku)
  • 500 Kč - u pojištěnců starších 70 let (včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku)
  • 5 000 Kč - zůstává u ostatních pojištěnců 
 

   

 • Na časovou a místní dostupnost zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění

  poskytované smluvními zdravotnickými zařízeními příslušné zdravotní pojišťovny. Žádost pojištěnce o zajištění dostupnosti zdravotních služeb
 • Na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky, který je ve smluvním vztahu s RBP a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele

  v případě registrujícího poskytovatele může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce.
 

 

 

Má-li podezření, že mu nebyla poskytnuta náležitá zdravotní péče, může: 

 • podat návrh na přezkoumání péče vedoucímu zdravotnického zařízení,
 • obrátit se na Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru nebo Českou lékárnickou komoru, týkají-li se nedostatky odborného nebo etického postupu lékaře nebo lékárníka,
 • obrátit se na příslušný orgán státní správy, který provedl registraci zdravotnického zařízení,
 • obrátit se na svou zdravotní pojišťovnu, zejména pokud zdravotnický pracovník odmítne provést zdravotní výkon spadající do hrazené péče.

 

  

 

Další informace