Poplatky a doplatky

Dne 1. ledna 2008 vzešla v platnost novela zákona č.48/1997 Sb. o všeobecném zdravotním pojištění, která zavedla systém poplatků za ošetření a vystavení receptů a evidenci všech doplatků, které pojištěnec hradí za léky.

 

K 1. lednu 2015 byly zrušeny všechny poplatky, kromě poplatků za ošetření na pohotovosti, který je ve výši 

 • 90 Kč za návštěvu pohotovosti.

Systém evidence doplatků, které pojištěnec hradí za některá léčiva, zůstal zachován. Od 01.01.2018 se mění výše ochranných limitů 5.000 Kč na: 

 

 • 1 000 Kč - u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let (vždy včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili daný rok věku)
 • 500 Kč - u pojištěnců starších 70 let (včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku) je limit ve výši
 • 5 000 Kč - zůstává u ostatních pojištěnců 

  

Vrácení poplatků a doplatků pojištěncům

 • RBP, zdravotní pojišťovna ve stanovených termínech vrací svým pojištěncům regulační poplatky a doplatky zaplacené nad limit stanovený zákonem.

 • U každého pojištěnce je automaticky hlídán limit 5.000 Kč (1.000 Kč nebo 500 Kč) a pokud dojde k jeho překročení, je pojištěnci automaticky přeplatek zasílán do 60 dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí a to buď na jeho účet nebo složenkou na jeho adresu trvalého bydliště. Částku, která v kalendářním čtvrtletí nepřesáhne 50,- Kč, uhradí zdravotní pojišťovna do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního kalendářního čtvrtletí v kalendářním roce
 • Tyto finanční částky jsou vráceny buď složenkou, nebo bezhotovostně..
 • Zejména z praktických, bezpečnostních, ale i z ekonomických důvodů zdravotní pojišťovna preferuje úhradu bezhotovostní. Z tohoto důvodu nabízíme pojištěncům možnost navedení svého čísla účtu do evidence pojišťovny, a to nejlépe při osobní návštěvě nejbližšího kontaktního místa nebo vyplněním přiloženého tiskopisu, jeho podepsáním a zasláním na adresu pojišťovny, při dodržení podmínek uvedených na tiskopise.
 • Osobní účet pojištěnce a možnost kontroly výše registrovaných poplatků a doplatků.
 • Každý pojištěnec RBP má právo získat bezplatně jednou za rok výpis z osobního účtu pojištěnce, který obsahuje i výpis regulačních poplatků a doplatků. Na základě tohoto výpisu, o který může pojištěnec písemně požádat na kterémkoliv pracovišti RBP, pak pojištěnec může reklamovat neoprávněně vyúčtovanou zdravotní péči nebo nepřiřazený regulační poplatek nebo doplatek.

Pokud se budete domnívat, že některý z Vámi uhrazených regulačních poplatků či doplatků nebyl v osobním účtu pojištěnce zahrnut, předejte nebo zašlete doplňující doklady k reklamaci. Musíte si však uvědomit, že veškeré údaje jsou se zpožděním, které je závislé na způsobu účtování poskytovatele zdravotní péče.


Pokud máte zájem pravidelně nahlížet do svých vybraných osobních údajů a provádět si kontrolu průběžně, doporučujeme přihlásit se o zřízení takové služby na kterémkoliv pracovišti RBP, kde po předložení dokladů o totožnosti s Vámi bude sepsána „Přihláška do systému elektronické komunikace s RBP“. Na základě podpisu této Přihlášky bude pojištěnci poštou, do vlastních rukou, zaslán přidělený přístupový kód a heslo. Přihlásit se můžete i elektronicky na MojeRBP.


Tím se pojištěnci umožní kdykoliv nahlížet na:

 

 • Moje zdraví (dříve Osobní účet)

slouží pojištěnci k základní orientaci v systému zdravotního pojištění, sledování čerpání nákladů za účtovanou poskytnutou zdravotní péči.

 

 • Moje léky (dříve Léková knížka)

má za úkol informovat praktického lékaře i lékaře-specialistu o předepsaných a užívaných lécích a ochránit tak pojištěnce před nežádoucími účinky léků při jejich nadměrném užívání nebo nevhodné kombinaci různě předepsaných léků.

 

 • Moje zuby (dříve Stomatologický účet)

slouží pojištěnci k orientaci ve zdravotních výkonech a náhradách ve stomatologii.

 

 •  Moje poplatky (dříve Přehled regulačních poplatků a doplatků)

slouží pojištěnci ke kompletní informaci o uhrazených regulačních poplatních a doplatcích za návštěvy lékaře, hospitalizace a vystavená léčiva a jejich zápočtu do limitu osobního účtu pojištěnce

 

 •  Moje prohlídky (dříve Preventivní prohlídky)

informuje o posledních evidovaných preventivních prohlídkách. Jedná se o poslední známé termíny prohlídek u praktického lékaře, zubního lékaře, gynekologa a mamografického screeningu.

 

MojeRBP nabízí také další služby. Více informací najdete zde