Závodní prevence

Závodní preventivní péče je specifická forma zdravotní péče, kterou poskytuje závodní lékař ve spolupráci se zaměstnavatelem.

 

 

Péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění zahrnuje:

 • zdravotní výkony provedené v rámci první pomoci,
 • periodické preventivní prohlídky u zaměstnanců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné, zaměstnanců na rizikových pracovištích, zaměstnanců, jejichž činnost může ohrozit zdraví jiných zaměstnanců nebo jiných osob, a zaměstnanců, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem,
 • mimořádné prohlídky nařízené ze zdravotních důvodů,
 • dispenzární prohlídky osob s hlášenou nemocí z povolání a osob, u kterých vlivy pracovních rizik působí i po ukončení expozice riziku.

 

Obsah a frekvence prohlídek u speciálních profesí se řídí Směrnicí MZ ČSR č. 49/1967 o posuzování zdravotní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Péče nehrazena z veřejného zdravotního pojištění zahrnuje:

Vstupní prohlídky zaměstnanců jsou hrazeny zaměstnancem. V případě sjednání pracovního poměru může tyto náklady uhradit zaměstnavatel.

Pravidelné lékařské prohlídky u řidičů z povolání v pracovněprávním vztahu podle §87 odst.6 zákona č. 361/2000 Sb. jsou hrazeny zaměstnavatelem. Úhrada z veřejného zdravotního pojištění zůstává u řidičů tramvají, kteří podléhají režimu zákona č.266/1994 Sb. o drahách a vyhlášky MD ČR č.101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platných zněních.

Veškerá vyšetření zaměstnanců pracujících v noci, vyjmenovaná v ustanovení § 99 odst. 4 Zákoníku práce, jsou hrazena zaměstnavatelem.

Výstupní prohlídky zaměstnanců, v případě, že je požaduje zaměstnavatel, hradí zaměstnavatel.

 

 

Zákony související se závodní preventivní péčí:

 • Zákon č.20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu
  § 18a a § 35a – obsah a úkoly závodní péče
 • Směrnice MZ č.49/1967 Sb., o posuzován zdravotní způsobilosti k práci, s ním souvisí
  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
  § 87 – upravuje jen pravidelné lékařské prohlídky lékařů
 • Zákon č.48/1997 Sb.o o veřejném zdravotním pojištění
  § 35 – úprava závodní preventivní péče hrazené ze zdravotního pojištění
 • Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
  § 92 odst. 1 – sankce při nesplnění povinnosti zajistit závodní preventivní péči
 • Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce
  § 103 odst. písm. d) – povinnost zaměstnavatele mít lékaře závodní preventivní péče